Algemeen

Inleiding

Omdat onze school er in de eerste plaats is voor onze leerlingen, is er sinds jaar en dag een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding, op maat van elke leerling.

Leerlingenbegeleiding geniet in VCM bijzonder aandacht als ‘Broeders van liefde school’.
We onderschrijven immers de zogenaamde pedagogie van de christelijke caritas: de dienstbare en liefdevolle zorg voor ‘iedereen’ – met een voorkeur voor diegenen die op één of andere manier minder kansen krijgen.

De leerlingenbegeleiding streeft ernaar dat de leerlingen zich goed voelen op school en dat ze mooie resultaten behalen.

Bij wie kan de leerling terecht – wie is verantwoordelijk voor leerlingenbegeleiding op onze school

Klassenleraar

Elke klas heeft telkens 2 leerkrachten die de verantwoordelijkheid op zich nemen om de gang van zaken in de klas zo goed mogelijk te begeleiden: de klastitularis en de co-titularis. Beiden werken nauwgezet samen en overleggen regelmatig met de leerlingenbegeleider.

Vertrouwensleerkracht

Bij het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om een leerkracht aan te duiden als vertrouwensleerkracht. Wanneer het nodig is (mindere schoolresultaten, welbevinden, …) kan de leerling beroep doen op zijn/haar vertrouwensleerkracht, ook omgekeerd kan de leerling aangesproken worden.
De vertrouwensleerkracht zal, samen met de leerlingenbegeleider, een belangrijke rol spelen in de begeleiding van het volledige proces.

Leerlingenbegeleider

Per graad volgt een leerlingenbegeleider nauwgezet de leerlingen op. Zij volgen de begeleiding van klassenleraren, vertrouwensleerkrachten, vakleerkrachten, GON-begeleiding, CLB … op.
Zij overleggen wekelijks met directie en CLB-medewerker over de begeleiding van leerlingen.
Ook werken zij regelmatig met klassenleraren in de vergadering van de cel interne leerlingenbegeleiding.
Zij kunnen ook contact opnemen met ouders, externe hulpverlening, …

Vakleerkracht

De vakleerkracht weet als geen ander hoe een leerling bij te sturen, te helpen waar nodig bij zijn/haar vak. Begeleiding op maat en remediëring wordt opgestart wanneer leerlingen moeilijkheden ondervinden met de aangeboden leerstof.

Ondersteunend personeel

Ook zij kunnen een aanspreekpunt zijn voor leerlingen.

GON-leerkracht

Een aantal leerlingen worden extra begeleid door een GON-leerkracht. Er is op verschillende momenten overleg tussen ouders, directie, leerlingenbegeleiders, klastitularissen, evt. ook vakleerkrachten en de GON-leerkracht.

Directie

De directeur gaat samen met alle betrokken partijen van begeleiding in dialoog om samen tot een concrete aanpak van de leerling te komen.

Handelingsgericht werken en zorgcontinuüm

Wij werken handelingsgericht en centraal hierbij staat een zorgcontinuüm waarin alles begint bij een brede basiszorg voor alle leerlingen in samenspraak met de ouders.
Daarnaast kan er verhoogde zorg komen, wanneer de zorgmaatregelen uit de vorige fase onvoldoende zijn voor de leerling.
Maar voor sommige leerlingen volstaat ook deze zorg niet meer en zal men de zorg nog verder gaan uitbreiden.

Handelingsgericht werken met de 7 uitgangspunten…

 • Onderwijsbehoeften van de leerling: wat heeft de leerlingnodig?
 • Transactioneel: afstemming op en wisselwerking tussen leerling en omgeving, rekening houdend met stimulerende en belemmerende factoren.
 • De leraar doet ertoe: centrale rol van elke leraar.
 • Positieve benadering: niet focussen op wat niet goed gaat, maar op succeservaring.
 • Constructieve samenwerking: met ALLE betrokkenen (ouder(s)/voogd/verantwoordelijke, leerlingen, school, CLB, pedagogische begeleidingsdienst, buitengewoon onderwijs, externe hulpverlening, …)
 • Doelgericht: waar willen we naar toe? Wat hebben we daartoe nodig?
 • Systematisch en transparant: iedereen kent, begrijpt en volgt de afspraken.

Brede basiszorg – in het algemeen…

 • Degelijk inschrijvingsbeleid met een brede kijk op de beginsituatie (leerstoornissen, leerproblemen, leerbelemmerende factoren…)
 • Doorgeven van nuttige en noodzakelijke info aan betrokken leerkrachten
 • (dagdagelijks en strikt) Leerlingvolgsysteem (wekelijkse vergadering CILB per graad/volgens noodzaak – bijhouden dossiers – klassenraden -
 • Betrokkenheid, wederzijds vertrouwen, welbevinden (onthaaldag, klasdag, infomoment met klassenleraar, keuze vertrouwensleerkracht, anti-pestbeleid, …) met de bedoeling zorg te dragen voor het welbevinden van de leerling
 • Degelijke lessen door enthousiaste leerkrachten en dit op een eigentijdse manier

Brede basizorg – concreet…

 • Leren leren
 • intense begeleiding van onze eerstejaars,
 • vakgebonden tips voor alle leerlingen,
 • opvolging resultaten,
 • remediëring en bijlessen indien nodig,
 • studieplanning, agenda op SOL
 • voorbereiding examens, overzicht leerstof
 • inhaaltoetsen,
 • hulp bij inhalen notities bij afwezigheid, organisatie…
 • avondstudie met extra begeleiding indien gewenst,
 • studiemethode sessies – op zoek naar de juiste studiemethode…
 • oplossingen oefeningen, cursussen op SOL
 • klassenraden met een handelingsgerichte aanpak
 • maandelijkse aandachtspunten (gebruik schoolagenda, weekplanning, examenplanning, ….)
 • begeleiding op maat na een examen periode (individuele bevraging, aangepaste remediëring, ….)
 • Leerlingen met leerstoornissen…
 • voorstel basischarter algemene sticordi’s,
 • infomoment voor ouders en leerlingen
 • individueel contact met kans tot aanvulling sticordi’s op maat
 • Socio-emotionele opvolging
 • bereikbaarheid en luisterend oor van klassenleraar, vertrouwensleerkracht, leerlingenbegeleider, directie
 • ondersteuning door CLB
 • overleg met externen
 • samenwerking GON-leerkracht
 • leefsleutels eerste jaar
 • leefregels en herstelgerichte aanpak van overtredingen

Verhoogde zorg

De zorgmaatregelen uit de fase van de brede basiszorg volstaan soms niet meer om aan de noden van de leerling te voldoen.

Wij zoeken naar oplossingen en manieren van aanpak, samen met alle betrokkenen (directie, leerlingenbegeleiders, ouders, CLB, klassenleraar, ea.)

Uitbreiding van zorg

Voor sommige leerlingen volstaat ook de verhoogde zorg niet meer.

De ondersteuningsintiatieven uit de vorige fase van verhoogde zorg worden aangepast en/of uitgebreid.

Indien nodig wordt externe hulpverlening en/of begeleiding worden opgestart, dit alles in samenspraak met CLB.

Individueel aangepast curriculum

Dit gaat over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften met een verslag. Het gemeenschappelijk curriculum is niet meer haalbaar. Een individueel aangepast curriculum (IAC) wordt met alle betrokken partijen uitvoerig overlegd.

Herstelgericht werken

Wij geven onze leerlingen een aantal leefregels mee – bij overtredingen van deze leefregels gaan we eerst en vooral in gesprek met de leerling, dit met de bedoeling hem/haar te overtuigen hun gedrag aan te passen – we noemen dit herstelgesprekken.

Indien we merken dat bepaald gedrag steeds overschreden wordt, zal in overleg met directie, leerlingenbegeleiders, klastitularissen, vakleerkrachten en ouders overgegaan worden tot een volgkaart. Dit houdt in de leerlingen zich houden aan aandachtspunten/werkpunten die in onderling overleg gemaakt worden. Elke les worden deze punten geëvalueerd door de vakleerkracht. Wekelijks wordt deze kaart ondertekend door de ouders en volgt er een gesprek met leerlingenbegeleider en/of klassenleraar. Bij blijvende overtredingen kan een strafstudie gegeven worden op vrijdagavond of woensdagnamiddag.

Ook wanneer we merken dat de studiehouding niet vlot loopt, zal in overleg met directie, leerlingenbegeleiders, klastitularissen, vakleerkrachten en ouders overgegaan worden tot een zorgkaart. Dit houdt in dat leerlingen, na overleg, een aantal aandachtspunten/werkpunten krijgen die bij elke les worden geëvalueerd. Ook hier wordt de kaart wekelijks ondertekend door de ouders en besproken met de leerlingenbegeleider.

Leren leren

Heel wat aandacht gaat uit naar dit item en dit in het kader van onze brede basiszorg voor alle leerlingen. Elke maand is er een aandachtspunt inzake ‘leren leren’. Dit wordt door de directeur gecommuniceerd in de ‘brieven voor ouders’. Doorheen het schooljaar gaan vakleerkrachten en leerlingenbegeleiders met de leerlingen aan de slag om tot een juiste en efficiënte studiemethode te komen. Dit kan tijdens de les maar ook tijdens aparte sessies tijdens middagpauze of huistakenbegeleiding gebeuren.

Huistakenbegeleiding

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen in de avondstudie blijven van 16.00 u. tot 17.15 u. De leerkracht met toezicht helpt, ondersteunt en brengt studiemethode bij. Via een fiche wordt gecommuniceerd met de ouders.

Antipestbeleid - respectplan

Als school willen we extra aandacht geven aan het welbevinden van onze jongeren. We willen al onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen en waarin goede leerprestaties en attitudevorming mogelijk zijn. Daarom willen we ook een anti-pestbeleid voeren.

Streven naar welbevinden past in een brede kijk op preventie. We willen zeker en vast moeilijkheden, problemen en conflicten oplossen of beter nog, we willen ze voorkomen. Dit past helemaal in het opvoedingsproject van de Broeders van Liefde waarin het recht op liefdevolle zorg voor elke leerling centraal staat.

We hanteren een communicatieve stijl (verbindende communicatie). We proberen waarden bij te brengen via voorleven en dialoog. Zo’n leren vraagt tijd, het gaat om een proces. Opdat dit effect zou hebben, is nabijheid en betrokkenheid noodzakelijk. Dit wordt gecreëerd door

• assisterend aanwezig te zijn bij leerlingen;

• een positief schoolklimaat te scheppen;

• structuur te bieden.

Als school proberen we dus een preventieve aanpak te ontwikkelen waardoor het aantal pestgevallen daalt. Toch zullen pesterijen nooit helemaal verdwijnen.

Uiteraard is het belangrijk om naast preventie ook te kiezen voor specifieke maatregelen en voor een bepaalde aanpak om te leren omgaan met problemen en conflicten.

De focus ligt op sensibilisering: leerlingen tot inzicht brengen dat pesten niet OK is en handvaten aanreiken om dit gedrag te vermijden.

Daarnaast is signalering of melden van pestgedrag minstens zo belangrijk opdat de leerling niet alleen blijft staan met zijn of haar probleem.

Indien specifieke maatregelen van toepassing zijn, dan kiezen we eerst en vooral voor een niet- bestraffende, probleemoplossende methode. Daarnaast is een herstelgerichte aanpak belangrijk!

Om een degelijk anti-pestbeleid te voeren op school is er een “respect-plan” dat leerlingen en leerkrachten ondersteunt in het realiseren van al onze doelen en waarin onze visie vervat is.

Sticordi’s

Leerlingen met leerstoornissen en/of emotionele stoornissen kunnen bovenop de brede basiszorg, een aantal extra sticordi-maatregelen krijgen (stimulerende, compenserende, remediërende, differentiërende, dispenserende maatregelen).

CILB

Regelmatig vergaderen leerlingenbegeleiders samen met vakleerkrachten van de desbetreffende graad omtrent het welbevinden, gedrag, resultaten en inzet van de leerlingen.

CLB

We werken samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen, waarvan de contactpersoon voor onze school mevr. Ellen Meurez is (ellen.meurez@vclbzov.be).

Schoolarts is Tamara Van Den Meersche (tamara.vandenmeersche@vclbzov.be).

Externe samenwerking

In het kader van de leerlingenbegeleiding werken we, indien nodig, samen met externe partners:

 • Respect 4 you
 • PISAD
 • GON
 • Revalidatiecentra
 • Logopedisten
 • ...